Er norsk settefisk-produksjon så god som vi tror?

På TEKSET 2020 tar vi opp tema som fiskevelferd, kompetanse, vannkvalitet, energi, smoltifisering og utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett.

Er norsk settefiskproduksjon så god som vi tror? På TEKSET 2020 den 11.-12. februar tar vi opp tema som fiskevelferd, kompetanse, vannkvalitet, energi, smoltifisering og utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett. I god TEKSET-ånd tar vi opp problemstillinger og innovasjoner som skal bringe norsk settefiskproduksjon fremover.   

På dag 1 blir det innlegg som tar for seg fiskevelferd og status på norsk settefiskproduksjon. Vi får presentert hvordan energiforbruket på nye RAS-anlegg faktisk er, og hva som kan gjøres for å redusere dette gjennom god design og tekniske løsninger. Behovet for kompetanse er stort og det er behov for å rekruttere kompetanse på anleggene i distriktene og dette vil bli belyst gjennom to innlegg. Videre er vannkvalitet av avgjørende betydning for god settefisk og hvilke nivåer av CO2 som er forsvarlig vil bli behørig belyst, samtidig som drift av biologiske filter på biologiens premisser vil bli tatt opp. I tillegg er det mye snakk om digitalisering av sjømatproduksjonen, men lite har vært gjort på settefisksiden, hva skjer egentlig her?

Dag 2 vil fokusere å ny teknologi, offentlige krav, smoltifisering og nye produksjoner basert på næringsstoffer fra oppdrett. Det blir presentert undersøkelser av utslippstillatelser for landbasert oppdrett og geografisk ulikhet, brukstillatelsen som forsvant og veilederen som er kommet, risikofaktorer i store industribygg og kan vi endelig kvitte oss med tidkrevende avløpsmålinger for å dokumentere utslippene? Smoltifisering er en av nøklene til gode prestasjoner i sjø, men er dagens smolt en ekte smolt? Og hva kan genetikken bidra med for laks i RAS? Siste sesjon vil ta for seg de store mulighetene som næringsstoffene fra oppdrett gir. Det kan være ny produksjon av mat gjennom akvaponi, produksjon av ingredienser til fôr eller energiproduksjon.

TEKSET har utviklet seg til å bli Norges største årlige settefiskkonferanse og har blitt en viktig møteplass for næringa. Her treffer du oppdrettere, offentlige myndigheter, forskere og leverandørindustri.

Vi sees på Brattøra i Trondheim 11.-12. februar 2020.