Hva kan man forvente av ny settefiskforskrift?

NS 9415 hevet standarden for flytende havbruksanlegg. Vil nylig innførte NS 9416 gi samme effekt for settefiskanlegg?

Erfaringene fra innføringen av «NS 9415 Flytende oppdrettsanlegg Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift» ser ut til å være overveiende positive. Fra og med 1.januar 2018 ble den nye forskriften om teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk iverksatt. Den henviser til kravene i NS 9416:2013 og NS 3424:2012.

På TEKSET 2018 i Trondheim 13. og 14.februar,  er det viet en hel sesjon med i alt fem innlegg for å belyse ulike aspekter ved denne ferske forskriften.

Fiskeridirektoratet, Lerøy, DNV, Norconsult og Brimer vil presentere sine tanker, spørsmål og forventninger til forskriften og de underliggende standardene både for nye og eksisterende anlegg. TEKSET 2018 medvirker i kjent stil til dermed til å sette fokus på dagsaktuelle temaer av betydning for innovasjonsprosessene i settefisknæringen.
Les saken på kyst.no