Om TEKSET

TEKSET er en arena der aktører i den norske settefisknæring drøfter utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av anlegg for yngel, settefisk og postsmolt. TEKSET skal fungere som en innovasjonsarena for settefisknæringen med særlig fokus på dagsaktuelle problemstillinger, samt ved å ta i bruk kunnskap fra andre næringer.

Konferansen ble arrangert for første gang i februar 2014 og er nå en viktig arena for aktører i norsk oppdrettsnæring  der utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av settefisk og landbaserte anlegg tas opp.  Arrangementet samler rundt 250 deltagere og er et søsterarrangement til TEKMAR, som i hovedsak omhandler sjøbasert teknologi.

En bredt sammensatt programkomitè bidrar hvert år i arbeidet med å bestemme aktuelt tema. På bakgrunn av dette blir et dagsaktuelt sydd sammen. Målet er hvert år å gi deltakerne faglig påfyll, gode diskusjoner rundt bordene og mye tid til nettverksbygging. Målgrupper er oppdrettsselskaper, leverandører fra egen næring og andre bransjer, forskning, forvaltning og virkemiddelapparat. Konferansen har også åpnet for en liten studentkvote.

Som Norges ledende teknologimiljø tar SINTEF ansvar for skape en innovasjonsarena for de fasene av lakseproduksjonen som foregår på land.  TEKSET ble etablerert i nært samarbeid med næringsklyngen akvARENA (www.akvarena.no) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (www.fhf.no) og utviklet videre i samarbeid med programkomiteen, NCE Aquaculture og Forskningsrådet. 

Programkomite:

Brønnbåteiernes Forening Glen Bradley
FHF Sven Martin Jørgensen
Sjømat Norge Trude Nordli
SalMar Settefisk Ove Martin Grøntvedt
Lerøy Midt Klemet Steen
Marine Harvest Stian Aspaas
Cermaq Marit Holmvaag Hansen
Norsk Industri Stål Heggelund
NSL Robert Eriksson
Sævareid Fiskanlegg Gustav Folkestad
NCE Aquatech Cluster Kristian Henriksen
Norway Royal Salmon Ole Christian Norvik
 

Eskil Forås fra Rambøll er prosjektleder: eskil.foraas@ramboll.no 

 

 

SINTEF

Forskningsrådet